Híreink

Aktuális híreink. Kérem írjon a szerkeszto_torbagy_plebania@googlegroups.com email címre, amennyiben közösségünkel kapcsolatos híreket, eseményeket szeretne közzétenni.

Torbágyi Hírek 2024.06.30. Évközi 13. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

júl. 2. kedd – Sarlós Boldogasszony

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

18.oo szentmise
júl. 5. elsőpéntek 18.oo szentmise
júl. 6. elsőszombat 18.oo szentmise
júl. 7. elsővasárnap   8.45 szentmise

E M L É K E Z T E T Ő :

 • Jún. 30-án, vasárnap 8.45-kor a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk, mert annak búcsúnapja július 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe. A torbágyi kisbúcsún megemlékezünk Szűz Mária látogatásáról Erzsébetnél. Esős időben a templomba jövünk.
 • Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódóan a perselypénzt péterfillérek néven a Szentatya karitatív céljaira gyűjtjük az egész világon. Köszönjük mindenki támogatását, amellyel az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit segíti!

 

 • Kedden, júl. 2-án még lesz esti szentmise, majd legközelebb szeptemberben tartunk keddi szentmisét.
 • Az elsőcsütörtöki igeliturgia és az elsővasárnapi szentségimádás ezen a héten elmarad. Otthonunkban imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki gyónási lehetőség, lelki program részletei a szeretetleke.hu oldalon lesznek megtalálhatók. A templom szentségimádásra este 7 – 8 óráig lesz nyitva.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • A vasárnap délelőtti ¼ 12 órai gyerekmisék szeptemberig szünetelnek.
 • Egész nyáron lesznek szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék.
 • Plébániahivatali ügyeletet is biztosítunk egész nyáron. Szünnap esetén a hirdetőtábláról tájékozódhatunk.

               Sarlós Boldogasszony ünnepe

A kereszténység arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Szűz Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy Erzsébet nevű előrehaladott korú rokona már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban szolgálatával segítségére lehessen. (Lk 1: 39-56) Erzsébet Áron családjából való, édesanyja, Eszméria, és Szűz Mária édesanyja Szent Anna, édestestvérek. Mária és Erzsébet tehát anyai ági unokatestvérek voltak. Erzsébetnek és Zakariásnak sokáig nem lehetett gyermeke. Későn született gyermekük Keresztelő János, Jézus előfutára volt. Tanulhatunk a Szűzanyától áldozatos szeretetet; segítsük idősebb társainkat, a gyengélkedőket! Minél nagyobb szeretetet gyakorlunk valaki felé, annál értékesebb lesz az áldozatunk. Szűz Máriának hosszú utat kellett megtennie, mire Erzsébet nénjéhez ért, aki különösen rászorult a szeretetére.

Az ünnep liturgikus neve „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”, latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat.

„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.” (Lk 1,46-55)

Az ünnep vonatkozása a rózsafüzérben az örvendetes rózsafüzér második titkának ünnepe.

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. Ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. sz. folyamán július 2-án, ami Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő nap. A 14. sz-ban a nyugati egyházszakadás napjaiban az egész egyházra kiterjesztette VI. Orbán pápa, aki a látogató szűzhöz könyörgött, hogy hozzon boldogságot a bajokkal küzdő egyházba, ahogy Zakariás, Erzsébet férjének házába vitt. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinatig július 2-án tartották, 9 nappal Keresztelő Szent János június 24-én ünnepelt születése után, ahogy azt az ősegyházban megszokták, amikor Mária búcsúzik és hazaindul. A II. Vatikáni Zsinat a vizitáció ünnepét áthelyezte május 31-re, mert az ünnep napjának megválasztásába hiba csúszott, a várandósság, a látogatás és a szülés idejének tekintetében. Ez lehet az oka, hogy a 18. sz-ban törölték a hivatalos római naptárból, a világegyház az áthelyezett napon üli meg a vizitációt.

Magyarországon, és még néhány országban azonban napjainkban is hagyománytiszteletből maradt az eredeti dátum, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. S mivel ez a nap az aratási munkálatok kezdetének ideje, ezért az ünnep jellegzetes magyar népies neve Sarlós Boldogasszony, ami nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel, hanem az aratás kezdetére utal.

Magyarországon a 15. sz-tól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki. Hogy a többi Mária – Boldogasszony ünneptől megkülönböztessük, a Sarlós előnevet kapta. Az elnevezés arra utal, hogy a 18. sz-ban még az asszonyok arattak sarlóval, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Ez csak később, a jóval nagyobb fizikai erőt kívánó kasza használatának elterjedésével változott meg. A nép szimbolikus szemlélete vallási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat, azt fia összegyűjti, és elválasztja a búzát a konkolytól, azaz ítélkezik az emberek felett. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a holdsarló (a hold, mint a nőiesség jelképe). Igazi hungarikum, hogy a magyarság az aratás védelmezőjét látja benne, és nem csak az újszövetségi jelenetre emlékezik. Népünk többnyire nem Péter-Pálkor, június 29-én kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem e Boldogasszony-ünnep másnapján. Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Boldogasszony a szegények, a szükségben szenvedők, a betegségben, fogságban sínylődők pártfogója, a halottak oltalmazója. A várandós édesanyákra is ő vigyáz. E napon sokfelé tartanak templombúcsút. Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Az e napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek, ugyanakkor szegényeket istápoltak. E napon csak jelképesen dolgoztak, ünneplő ruhát öltöttek, aratás megkezdése előtt a munkások a templomba mentek, a pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött szent rítushoz illő áhítattal, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, napkeleti sarkában kezdték, az első két kévét keresztbe rakták. A kicsi kezdő kéve neve Jézus volt, ezt körbetérdepelve köszönték meg az Úrnak a termést. A Jézuskéve szalmája került karácsonykor a születés asztala alá: Jézusnak Jézussal ágyaztak. Új vetéskor kimorzsolták belőle a szemet, és a vetőmag közé keverték, hogy az elvetett búzán is Isten áldása legyen. Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik az élet, „a búza beérett”. Az életet jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostyában.

Torbágyi Hírek 2024.06.23. Évközi 12. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jún. 25. kedd 18.oo szentmise
jún. 29.

Szt. Péter és Pál apostolok

szombat 18.oo szentmise
jún. 30. vasárnap   8.45 szentmise a

temetőkápolnánál

 • Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe lesz. A Magyar Katolikus Egyház jövő hétvégén tartja az ünnephez kapcsolódóan a péterfillérek gyűjtését. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Felajánlott támogatásunkkal az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit segítjük. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Jövő vasárnap, jún. 30-án a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk 8.45-kor. A torbágyi kisbúcsú Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődik, aminek napja július 2-a. Esős időben a templomban találkozunk.
 • A vasárnap délelőtti ¼ 12 órai gyerekmisék szeptemberig szünetelnek.
 • Kedd esti szentmisét július és augusztus hónapban nem tartunk, az utolsó keddi mise júl. 2-án lesz.
 • Egész nyáron lesznek szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék.
 • Plébániahivatali ügyeletet is biztosítunk egész nyáron. Szünnap esetén a hirdetőtábláról tájékozódhatunk.
 • Ősztől folytatjuk a hétfői imaalkalmakat és a keddi felnőtt hittan foglalkozásait is.

           Templomi közösségünk minden tagjának áldott, pihentető nyarat kívánunk!

 Összefoglaló a képviselő-testület júniusi üléséről

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete június 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templombemutató a Városünnep keretében Biatorbágy Város Önkormányzatától felkérés érkezett, hogy a Városünnep keretében mutassuk be szépen restaurált műemlék templomunkat a testvérvárosok képviselőinek. A bemutató június 22-én, szombaton 9.30-kor kezdődik.
 2. A Sarlós Boldogasszony búcsút június 30-án tartjuk. A ¾9 órai szentmisét a temetőkápolna előtt mutatjuk be, rossz idő esetén a templomban.
 3. A ministráns – ifjúsági mozivetítés sorozat utolsó alkalma 06. 15-én, szombaton 16 órakor lesz, a Szeleburdi vakáció című filmet vetítjük le.
 4. Nyári plébániai ügyelet Bohn István atya nyári elfoglaltságai miatt beosztottuk a kedd délutáni plébániai ügyeletet. Július 23-án nem lesz ügyelet.
 5. Nyári miserend, rendszeres programok nyáron Az utolsó kedd esti szentmise július 2-án lesz. Nyáron nem lesz vasárnap ¼12 órai gyermekmise. Szombaton 18 órakor és vasárnap ¾9 órakor lesznek szentmisék. Az utolsó hétfői ima június 17-én, az utolsó felnőtt hittan június 18-án lesz. Idén nem szervezünk plébániai hittan tábort.
 1. Templombúcsú szeptember 15. vasárnap Megkezdtük a templombúcsúval kapcsolatos feladatok előkészítését.
 2. Felhalmozott bontott sírkövek a temetőben Jelzések érkeztek, hogy a temető területén felhalmozódott bontott sírköveket el kellene távolítani. Bejárást tartunk, tájékozódunk, hogy a kegyeleti szempontok figyelembevételével hogyan lehetne megtartani, hasznosítani az arra alkalmas sírköveket, illetve elszállíttatni a használhatatlanokat.
 3. Egyéb megbeszélnivalók Köszönőlevelet fogalmazunk az egyházfenntartási hozzájárulást fizetőknek. A templom- és plébániaépület épületbiztosításaira az értéknövekedést is beszámítva új szerződéseket tervezünk kötni. Megtárgyaltuk az óvodai hitoktatás problémáit. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása. Ősszel egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.

Péterfillér-gyűjtés

A Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. Segítjük a Szentatya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját.

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezte ki a 2023-as év gyűjtésének eredményéért, amikor is a székesfehérvári egyházmegye 7.172.000 Ft péterfillért bocsátott az Apostoli Szentszék rendelkezésére.

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban egyaránt. Noha a reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés, több évtizedes kényszerű szünet után. MKPK Sajtószolgálat

Szolidaritásunk az egész Földet átöleli

Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a “fillérek”.

Péter természetesen a pápát, a pápaságot jelenti, s a “péterfillér” a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztünk hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a működési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a “péterfillérek”, vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.

Ma már hívek nagylelkű adományai és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyűjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A “péterfillérek” sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. “Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, mikor döntést kell hoznia – mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. – Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar “péterfillér” gyűjtés és missziós vasárnapi gyűjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyűjtések összegét, XII. Piusz pápa az ötvenes évek elejétől engedélyezte a “péterfillérek” gyűjtésének szüneteltetését. Csak a kilencvenes évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyűjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A nyolcvanas évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A “péterfillér”-gyűjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek is tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: “A hívek nagylelkűségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hűségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk az egész Földet átöleli.”

Forrás: Új Ember – Szerdahelyi Csongor

 

 

Torbágyi Hírek 2024.06.16. Évközi 11. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jún. 18. kedd 18.oo szentmise
jún. 22. szombat 18.oo szentmise
jún. 23. vasárnap   8.45 szentmise
 • Biatorbágy Város Önkormányzata múlt pénteken, a város pedagógusnapi ünnepségén “Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetést adományozott Gál Editnek, aki a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alapításától kezdve 10 éven keresztül az intézmény igazgató asszonya volt, jelenleg főigazgató-helyettese. Szeretettel gratulálunk!
 • Hétfőn, jún. 17-én este fél 7 – fél 8-ig a nyári szünet előtt utoljára imádkozunk plébániánk közösségének Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Legközelebb szeptemberben tartunk hétfői imaalkalmat.
 • Kedden, jún. 18-án este fél 8 – 9-ig tartjuk evangéliumról szóló felnőtt hittan tanulmányaink idei tanévi utolsó foglalkozását a plébánián, amelyet szeptemberben folytatunk.
 • Pénteken, jún. 21-én 16 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium osztályosainak ballagási hálaadó szentmiséje lesz templomunkban. Jún. 24-én, hétfőn 17 órakor az iskola 5 – 9. évfolyamának, jún. 25-én, kedden 16 órakor az 1 – 4. osztályoknak tartunk Te Deum tanévzáró hálaadó szentmisét.
 • Szombaton, jún. 22-én délelőtt 9.30-tól a Városünnep keretén belül templomunk belső terének bemutatása történik a testvérvárosi delegációk részére.
 • Gyerekmisét legközelebb szeptemberben tartunk, a nyári szünet idejében nem lesznek.
 • Részben módosul a szentségimádás heti rendje templomunkban: péntekenként este 7-11 óráig nyitva áll, elsőpéntekeken a lelki program keretében este 7-8-ig van szentségimádás. A vasárnap esti lehetőség megszűnik, elsővasárnaponként jöhetünk délután 3 órára.

 

Szentségimádás a templomban: péntek 19.oo-23.oo, elsőpéntekenként 19.oo-20.oo, elsővasárnapokon 15.oo
Plébániai ügyintézés: kedd 16.oo-17.3o telefon: 23/311411, 23/336oo5  e-mail: plebania@torbagy.hu 
web: www.torbagy.hu facebook oldal: Torbágyi Szűz Mária neve Plébánia
Temetői ügyintézés: személyesen kedd 15.3o-16.3o, máskor sürgős esetben 2o/383896o
A torbágyi plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005
A torbágyi „Ohmüllner Márton Alapítvány” számlaszáma: KH Bank 10403208-50526776-90661004, adószáma: 18708394-1-13

 

Torbágyi Hírek 2024.02.18. Nagyböjt 1. vasárnapja

Jövő heti miserendünk:     

febr. 20. kedd 18.oo – szentmise
febr. 24. szombat 18.oo – szentmise
febr. 25. nagyböjt 2. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

Múlt vasárnap a reggeli szentmise keretében a Házasság Hete alkalmából ünnepélyes megemlékezéssel áldottuk meg az idén jubileumi évfordulójukat ünneplő párokat. Örömteli szerelmes percek költöztek a templomba, köszönjük mindenki részvételét! A mellékelt csoportképen és a táblázatban az ünnepeltek láthatók.

Férj Feleség Évforduló
Gyimóthy Kálmán Gyimóthyné Schmidt Ida 55.
Thoma János Thoma Jánosné 50.
Fekete Péter Kőrösi Katalin 25.
Cserei Zsolt Nagy Emese 25.
Szlávik Árpád Szlávik-Kiss Tünde 20.
Tollas Örs Tollas-Izsold Bernadett 20.
Molnár László Molnár-Tömördy Erzsébet 20.
Medvey Bálint Medvey Réka 10.
Joó Kristóf Kövér Mónika 5.
 • A héten hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt. Akik nem tudtak aznap szentmisén részt venni, ma a mise után hamvazkodhatnak.
 • Hétfőn, 19-én este 6-kor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium iskolabemutató előadásra várja szeretettel az iskola épületébe a 2024-25-ös tanévben az általános iskolai tagozat leendő első osztályába készülő gyermekek szüleit. Nyílt napra pedig márc. 21- és 22-én várják szeretettel az intézmény iránt érdeklődő keresztény családokat és gyermekeiket. Részletes információk a bejáratnál plakáton és az iskola honlapján olvashatók.
 • Csütörtökön, febr. 22-én, kivételesen egy héttel korábban lesz az idősek Szent Klára csoportjának összejövetele a plébánián. Németh László atya lesz vendégünk 9.30-tól, aki vetítéssel készül. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 • Nagyböjt péntekjein kötelező a hústilalom 14 éves kortól a halálig, amit nem válthatunk át más önmegtagadásra, imára vagy jócselekedetre, mint az év többi péntekjén. A hústilalom alól felmentést kapnak a súlyos betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
 • Péntek este 6 órakor a keresztutat a Ritsmann Pál Általános Iskola tanulói tartják Fehér Margit vezetésével a templomban, amely után este 7 – 11 óra között csendes szentségimádásra lesz lehetőségünk.
 • Ne feledkezzünk meg húsvéti szentgyónásunkról! Szombatonként este fél 6-tól van gyóntatás templomunkban. A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást!
 • Jövő szombaton és vasárnap, február utolsó hétvégéjén Magyarország összes katolikus templomában a katolikus iskolák javára gyűjtenek. Anyagi lehetőségeink szerint támogassuk a katolikus oktatás ügyét! Felajánlásunkat a kijáratoknál a plexi perselyládákba dobhatjuk.
 • Szombat délelőtt 9 órától a plébánia szokásos tavaszkezdő kertrendezésére várjuk a tettre kész kezeket. Több fa kivágásra szorul, a szokásos kerti szerszámokon kívül (metszőolló, ágvágó, fűrészek) szükség lenne minél több benzines láncfűrészre is. Akinek van és el tudja hozni, kérjük jelezze Buzásy Gyurinál gyorgy@gmail.com, 309342108
 • Szombat délután fél 4-re a gyerekmozi következő vetítésére hívjuk a 8-14 éveseket a jól sikerült első alkalom után. Ahol a sínek véget érnek film barátságról, emberségről, bajtársiasságról, egymásnak nyújtott szolgálatról, szeretetről szól. A szervezőknek segítség, ha előre feliratkozunk a https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0eXYzWdQoAPlAK5M8WW14MMye8jTQQt8gdiAcDRzVA/edit#gid=0 linken. Érdeklődhetünk Wittmann Andreánál 204997349
 • Karitász csoportunk két segélyprogramot szeretne indítani 2024-ben az Öngondoskodó háztartások program keretében:

– A Szép otthonok célja élhetőbb lakhatási körülmények kialakítása, ennek részeként sor kerülhet az udvar rendbetételére, kerítés és falak javítására, tisztasági festésre.

– A Zöldellő kertek keretében tavaszi vetőmagot biztosítunk olyan családoknak, akik rendelkeznek kis konyhakerttel, és vállalják, hogy tavasztól művelik földjüket.

A karitász csoport tagjai biztosítják az alapvető eszközöket és segítséget nyújtanak mindazoknak, akik vállalják, hogy a saját erejük mértékéig részt vesznek a feladatok közös megvalósításában. Mindkét programra várjuk a jelentkezőket. Érdeklődni a karitász csoport vezetőjénél, Lehel Ildikónál lehet.

 • A márc. 2-i szombati nagyböjti lelkinapunkra örömmel vettük számos gimnazista jelentkezését, akikkel a felnőtt csoport mellett Nagy Bálint jezsuita atyával érkező fiatalember külön fog foglalkozni. Szeretettel hívjuk az ifjúságot, lehet még csatlakozni!
 • Rendszeres ifjúsági csoportba is várjuk a jelentkezéseket, a foglalkozásokat a plébánián szombatonként 10 órakor tartjuk.

További keresztutaink:

febr. 23. 18.oo Ritsmann Pál Általános Iskola – Fehér Margit
márc. 1. 17.oo Anya- és apaima közösségek
márc. 8. 18.oo Szolgáló gyermekek, ministránsok, szkólások
márc. 15. 18.oo Karitász csoport
márc. 22. 18.oo Turwaller Stammtisch – német nyelvű – Fehér Margit
márc. 29.

nagypéntek

12.oo Katalin-hegyi kálvárián – Lehel István

rossz idő esetén templomban

Torbágyi Hírek 2024.02.11.  A betegek világnapja Évközi 6. vasárnap A világ éhezőiért

Jövő heti miserendünk:

febr. 13. kedd 18.oo – szentmise
febr. 14. hamvazószerda 18.oo – szentmise
febr. 17. szombat 18.oo – szentmise
febr. 18. nagyböjt 1. vasárnapja   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • A ma kezdődő házasság hete mottója: Állandó megújulásban. Ennek tükrében tart hétfő este fél 7-től előadást Fábry Kornél püspök atya Állandó megújulás az egyházban és a házasságban címmel Törökbálinton a templomban. A szervezők örülnek, ha előre regisztrálunk a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdio8RrG3cBfnRGPI_Z6LP_1EOZ4wUFejlbWJsYFHPme-L6Ng/viewform linken.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig itt a templomban plébániánk közösségének Szentlélekben való megújulásáért imádkozunk.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjt. Az este 6 órakor kezdődő szentmisén a hamvazás szentelményében részesülhetünk. Aki ezen a napon nem tud részt venni szentmisén, a következő szombaton és vasárnap hamvazkodhat. Hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van. Aki betöltötte 18. életévét, de még nem múlt el 60, háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. A hústilalmat 14 éves kortól meg kell tartani. A böjt alól felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalom van, ami nem váltható át önmegtagadásra, imára vagy egyéb jócselekedetre. Ez alól szintén felmentést kapnak a betegek, a nehéz fizikai munkát végzők, és akik nem a saját asztalukról étkeznek. A 40 napos böjti idő alatt kerüljük a zajos mulatozást!
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban este 6 órától, elsőpénteken 5 órától. Az egyes keresztutakat közösségeink szervezik. Az első keresztutat a képviselő-testület tagjai mondják, amely után este 7 – 11 óra között csendes szentségimádásra hívunk mindenkit a templomba.
 • A Székesfehérvári Egyházmegye idén is megjelentette a Nagyböjti lelki füzetet, melyet szeretettel ajánlanak mindenki számára. pdf
 • Szombat délután 3 – 6 óra között tartjuk a plébániánkhoz kapcsolódó kisközösségek találkozóját a plébániapincében. Legyünk minél többen, hogy bemutatkozhassunk, meghallgathassuk egymás tevékenységéről a beszámolókat. Ismerkedünk, erőt merítünk egymásból, kapcsolatokat építünk. Regisztrálhatunk a https://forms.gle/jejSU4riFBpERMPs9 űrlapon.
 • A biatorbágyi Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a 2024/25. tanévre is várja szeretettel az általános iskolai tagozatára a leendő első osztályosokat. Iskolabemutató előadásra február 19-én este 18.00-ra, nyílt napra pedig március 21 és 22-én várják szeretettel az intézmény iránt érdeklődő keresztény családokat és gyermekeiket. Részletes információk elérhetők a bejáratnál található plakáton és az iskola honlapján.
 • A nagyböjti lelkinapra (márc. 2. szombat) idén szeretettel hívjuk az ifjúságot is, a gimnazistákat, egyetemistákat! Nagy Bálint jezsuita atya olyan fiatalembereket hoz magával, akik kifejezetten egy ifjúsági csoportot hoznak létre, a felnőtteké mellett.

Keresztutaink:

febr. 16. 18.oo Képviselő-testület
febr. 23. 18.oo Ritsmann Pál Általános Iskola – Fehér Margit
márc. 1. 17.oo Anya- és apaima közösségek
márc. 8. 18.oo Szolgáló gyermekek, ministránsok, szkólások
márc. 15. 18.oo Karitász csoport
márc. 22. 18.oo Turwaller Stammtisch – német nyelvű – Fehér Margit
márc. 29.

nagypéntek

12.oo Katalin-hegyi kálvárián – Lehel István

rossz idő esetén templomban

Házasság hete mottója: Állandó megújulásban

Az info@hazassaghete.hu oldalon tájékozódhatunk az országos rendezvénysorozat eseményeiről. A szervezők azt járják körül, hogy miként tudnak a párok a mai rendkívül változó környezetben egymásra figyelve közösen fejlődni, házasságukban megújulni, új közös célokat találni, az új élethelyzetekhez egymással együttműködve alkalmazkodni. Azokat a párokat is szeretnék megszólítani, akik már a házasságuk második felének új kihívásaival szembesülnek, akár a gyerekek kirepülése után kell új célokat, új életformát kialakítaniuk. Több mint 60 településen közel kétszáz programmal várják országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A pápa februári imaszándéka: ápoljuk a gyógyíthatatlan betegeket!

A pápa imavilághálója közzétette a Szentatya februári videóját, amelyben felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegek ápolásának fontosságára, és arra, hogy családtagjaikat nem szabad egyedül hagyni ebben a nehéz folyamatban. Nem lehetséges mindig a gyógyulás, ám mindig gondját viselhetjük a betegeknek. Imát és odafigyelést kér Ferenc pápa a végső stádiumban lévő betegeknek és hozzátartozóiknak. A Betegek Világnapját Szent II. János Pál pápa hirdette meg először 1992-ben, a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapján.

A gyógyíthatatlan nem jelenti azt, hogy nem lehet ápolni

A végső stádiumban lévő betegekről szólva két kifejezést össze szoktak keverni: a gyógyíthatatlant és az ápolhatatlant, márpedig a két dolog nem ugyanaz – állapítja meg a pápa. „Akkor is, ha a gyógyulásra minimális az esély, minden betegnek joga van az orvosi figyelemre, a pszichológiai és lelki támaszra, az emberi odafigyelésre. Olykor nem tudnak beszélni, van, hogy azt gondoljuk, nem ismernek föl minket, de ha megfogjuk a kezüket, megértjük, hogy velünk vannak”. Ferenc pápa idézi Szent II. János Pált, aki azt mondta: „Ha lehetséges, gyógyítsunk, de mindig gondoskodjunk róluk”. Ezzel azt kívánta aláhúzni, hogy ha nem is következik be gyógyulás, mindig lehet gondoskodni a betegről, simogatni a beteget. „És itt lép be a palliatív kezelés fontossága, mely nemcsak orvosi ellátást biztosít a páciensnek, hanem emberi odafigyelést, közelséget. A családokat nem szabad egyedül hagyni ezekben a nehéz pillanatokban. Az ő szerepük döntő. Megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük, hogy testi, lelki és szociális támaszt nyújtsanak”.

A családokat támogatni kell beteg hozzátartozóik ápolásában

Alapvetően fontos támogatni a családtagokat, ezért a pápa imákat kér, hogy a közösségek és intézmények fogékonyak legyenek erre a feladatra, megfordítva a mai kulturális tendenciát, mely igyekszik kiselejtezni a végső stádiumban lévő betegeket. „Imádkozzunk, hogy az életük utolsó szakaszában lévő betegek és hozzátartozóik mindig megkapják a szükséges ápolást és odafigyelést, egészségügyi és emberi szempontból egyaránt”.

Gyógyulás és ápolás nem rokonértelmű szavak

Kudarcról vagy sikerről beszélnek nekünk – attól függően, hogy tekintenek rájuk. Kudarc, ha az egyetlen elfogadható eredmény a gyógyulás. Siker viszont, ha a cél az ápolás. A pápa pedig éppen erre hívja fel figyelmünket, amikor arra hív, hogy simogassuk meg a betegeket.

Szeretettel nézzünk a betegre

Ferenc pápa mindenkit arra szólít, hogy szeretettel nézzünk a betegekre és értsük meg, mekkora szükségük van a testi érintésre és arra, hogy velük legyünk, amíg csak kell. Nem arról van szó, hogy fölöslegesen megnyújtsuk a szenvedést, éppen ellenkezőleg, a pápa a palliatív kezelés fontosságáról és a család támogatásáról beszél. A család ugyanis – ahogyan azt a Samaritanus bonus (Irgalmas szamaritánus) kezdetű levelében írja – a beteg mellett áll és tanúságot tesz annak egyedi és megismételhetetlen értékéről. A családokat nem szabad magukra hagyni ezekben a nehéz pillanatokban – figyelmeztet a Szentatya.

Gyöngéd tekintetre van szükség

Miért kér Ferenc pápa imákat a végső stádiumban lévő betegekért? Amikor a betegség bekopogtat életünk ajtaján, mindig szükségét érezzük, hogy valaki mellettünk legyen és a szemünkbe nézzen, megfogja a kezünket, gyöngéd legyen hozzánk és gondoskodjon rólunk úgy, ahogy az irgalmas szamaritánus az evangéliumi példabeszédben. Ez a közelség és ez a szeretet a végső stádiumban lévő személyek irányában mellékesnek tűnhet az orvosi ellátáshoz képest, mint ahogy annak tűnhet az ima is, mindazonáltal ez a támogatás lényegbevágó.

Torbágyi Hírek 2024.02.04. Évközi 5. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

febr. 6. kedd 18.oo – szentmise
febr. 10. szombat 18.oo – szentmise
febr. 11. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma a szentmise után a balázsáldás szentelményében részesülhetünk Szent Balázs püspök és vértanú febr. 3-i emléknapja alkalmából.
 • Elsővasárnap van, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Kedden, febr. 6-án Hagyó József atya kilencedik égi születésnapján érte is imádkozunk az esti szentmisén.
 • Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére szánt adományainkat.
 • Jövő vasárnap, febr. 11-én a betegek világnapja lesz. A reggeli szentmise keretében szolgáltatjuk ki idős vagy beteg testvéreinknek a betegek kenete szentségét. A szentség felvételének feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában legyünk, azaz előtte szentgyónáshoz járuljunk, szentmisén vegyünk részt és áldozzunk. Aki szeretne, de nem tud eljutni a templomba, értesítse a karitász önkénteseit, hogy segíthessenek! Lehel Ildikó 30 7496394
 • Ugyanezen a jövő vasárnap reggeli szentmisén köszöntjük áldással és csekély ajándékkal a jubiláló házaspárokat a házasság hete alkalmából. Ők mindannyiunk előtt megújítják házassági fogadalmukat jubileumi évfordulójukon. Kérjük a Testvéreket, legyünk minél többen a reggeli szentmisén, hogy közös imával erősíthessük őket!
 • 12. hétfő este fél 7-re Törökbálintra kaptunk meghívást. Fábry Kornél püspök atya tart előadást Állandó megújulás az egyházban és a házasságban címmel. A szervezők örülnek, ha előre regisztrálunk a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdio8RrG3cBfnRGPI_Z6LP_1EOZ4wUFejlbWJsYFHPme-L6Ng/viewform linken.
 • 17-én, szombat délután 3-6 óra között tartjuk a plébániánkhoz kapcsolódó kisközösségek találkozóját a plébániapincében. Bemutatkozunk egymásnak, beszámolunk tevékenységeinkről. Célunk, hogy jobban megismerkedhessünk, erőt merítsünk egymásból, kapcsolatokat építsünk. Részvételünket regisztrációval jelezhetjük a https://forms.gle/jejSU4riFBpERMPs9 űrlapon.
 • 24-én, szombaton a plébánia kertrendezésére várjuk a tettre kész kezeket.
 • A márc. 2-i, szombati nagyböjti lelkinappal kapcsolatban szeretnénk megszólítani az ifjúságot, gimnazistákat, egyetemistákat is – és ebben kérjük a családtagok támogatását, hogy a fiatalok is jöjjenek el, mert Nagy Bálint jezsuita atya tervei szerint hoz magával néhány fiatalembert, hogy a felnőtteknek szóló rész mellett külön ifjúsági csoport is beszélgethessen.
 • Bíztatjuk Testvéreinket, hogy bátran szólítsák meg képviselőinket személyesen, vagy észrevétellel, javaslattal keressék őket a plebania@torbagy.hu e-mail címen a keddi irodai órákon kívül is!

A betegek világnapjáról

II. János Pál pápa kezdeményezésére először 1993-ban tartottak betegek világnapját febr. 11-én, a Szűzanya 1858-as Lourdes-ban történt megjelenésének emlékére. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, elősegítse a szenvedés megértését.” Részesülhet benne minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben szenved, műtét előtt áll vagy állapotszerűen beteg (cukorbeteg, szívbeteg), továbbá az idősebbek, akik úgy érzik, hogy folyamatosan gyengülnek, idősödésüket teherként élik meg, akár már felvették a kenetet, de ismét betegek vagy betegségük súlyosbodott. Amennyiben szükségét érezzük, éljünk minél többen ezzel a lehetőséggel, ami a lelken keresztül a testi gyötrelmeket is orvosolja!

A betegek kenetének hatásai

 • A Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak a nehézségeknek legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel vagy az öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat, és az erőt a Gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben. Az Úrnak e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha ez Isten akarata. És “ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer” (Jak 5,15).
 • Egyesülés Krisztus szenvedésével. E szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az Üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés, az eredeti bűn következménye új értelmet nyer: részesedés lesz Jézus üdvözítő művében.
 • Egyházi kegyelem. A hívők, akik e szentséget fölveszik, “szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához” járulnak hozzá. Az Egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az Egyház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az Egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát Istennek, az Atyának.
 • Fölkészülés a végső átmenetelre. Ha a betegek kenetének szentségét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egész különlegesen szól azoknak, akik “a halál küszöbén” állnak, olyannyira, hogy e szentséget “az elmenők szentségének” is nevezik. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák; a keresztségé megpecsételte bennünk az új életet; a bérmálásé megerősített a jelen élet küzdelmére. Ez az utolsó kenet földi életünk végét bástyázza körül, tekintettel az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcokra.

Torbágyi Hírek 2024.01.28. Évközi 4. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 30. kedd 18.oo – szentmise
febr. 1. elsőcsütörtök 18.oo – igeliturgia
febr. 2. elsőpéntek, Urunk bemutatása 18.oo – szentmise
febr. 3. elsőszombat 18.oo – szentmise
febr. 4. elsővasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Köszönjük mindenkinek a részvételt a múlt hétfői ökomenikus közösségi alkalmon, és az agapéhoz való hozzájárulást. Az együttlét református testvéreinkkel szépen sikerült.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • A héten elsőcsütörtök lesz. Igeliturgiában imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért.
 • Elsőpénteken, f 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony, Urunk bemutatásának ünnepe lesz. Az este 6 órakor kezdődő szentmise gyertyamegáldással kezdődik. Erre az alkalomra hozhatunk magunkkal gyertyát. Az elsőpénteki lelki program részletei, szentgyónásra jelentkezési lehetőség a szeretetlelke.hu oldalon látható majd.
 • Elsőszombaton, febr. 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja lesz. A szombati és vasárnapi szentmisék után részesülhetünk a balázsáldás szentelményében.
 • Jövő héten elsővasárnap lesz, délután 3 és este 6 órakor szentségimádást tartunk a templomban.
 • Már többen jelentkeztek, hogy szeretnék megerősíteni házassági fogadalmukat jubileumi évfordulójuk alkalmából. Még két hétig lehet csatlakozni a kezdeményezéshez a sekrestyében kihelyezett íven, vagy Buzásy György testvérünknél (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108). A házaspárokat febr. 11-én, vasárnap a 8:45-ös mise keretében köszöntjük közös imával, áldást és emlékajándékot kapnak. Legyünk minél többen azon a reggeli szentmisén, ha nem is vagyunk éppen érintettek!
 • Jegyeseknek felhívás, ha ebben az évben kívánnak házasságot kötni templomunkban, jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a sekrestyében!
 • Szeretettel hívjuk azokat a gyerekeket, akik szívesen szolgálnának az oltár körül, jelentkezzenek ministránsnak a sekrestyében!
 • Készüljünk, hogy febr. 17-én, szombaton 15 órakor bemutatkoznak egymásnak közösségeink, megismerhetjük a csoportok tevékenységét, kapcsolatokat építhetünk.
 • Módosult a kertrendezési munkára hirdetett időpont, febr. 24-én találkozunk a plébánia kertjének rendezésére.
 • A márc. 2-i, szombati nagyböjti lelkinapra örömmel készül Nagy Bálint jezsuita atya. Tervei szerint hoz magával néhány fiatalembert, hogy a közös rész mellett egy ifjúsági csoport külön is beszélgethessen. Kérjük mindenki segítséget, hogy összejöjjenek a gimnazisták, egyetemisták erre az alkalomra!
 • Bíztatjuk Testvéreinket, hogy bátran szólítsák meg képviselőinket személyesen, vagy keressék őket észrevétellel, javaslattal a plebania@torbagy.hu e-mail címen a keddi irodai órákon kívül is!

Torbágyi Hírek 2024.01.21. Évközi 3. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 23. kedd 18.oo – szentmise
jan. 27. szombat 18.oo – szentmise
jan. 28. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Örömmel számolunk be arról, hogy képviselő-testületünk valamennyi 13 tagja részt vett múlt hétvégén a maguk számára szervezett megerősítő lelki alkalmon Fehérvárcsurgón, ahol István atya mellett Ambrózy Tamás atya volt jelen lelki vezetőként, a lent olvasható írásos beszámoló fotóján jobb szélen ő látható torbágyi testvéreink mellett.
 • Holnap, hétfő este 6 órakor torbágyi református testvéreinkkel együtt fogunk imádkozni templomunkban a keresztények egységéért az ökumenikus imahét alkalmából, amelyet minden január harmadik hetében tartanak világszerte. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! A közös imádság után vendégeinkkel szeretetlakomát tartunk. Kérjük testvéreinket, a vendéglátás létrehozásában legyenek segítségünkre! Köszönettel fogadunk szendvicstálat, sós, édes aprósüteményt. Tegyünk közösen ennek a fontos és szép eseménynek a valódi tartalmáért! Legyünk egységben és szeretetben a szolgálat tekintetében is! A sekrestyében és az e-mail-en Wittmann Andreától kapott táblázatban tudunk jelentkezni, de jelentkezés nélkül is jöhetünk, vagy akár csak letehetünk harapnivalót.
 • Csütörtökön, jan. 25-én 10 órára szeretettel hívja és várja Karitász csoportunk idős testvéreinket a plébániára közös együttlétre, beszélgetésre.
 • Péntek este 7-11-ig szentségimádást tartunk a templomban. Éljünk a Krisztussal való csendes, személyes találkozás lehetőségével!
 • Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2024-ben ünneplik első vagy 5-tel osztható házassági évfordulójukat, és szeretnék fogadalmukat megerősíteni, hogy jan. végéig iratkozzanak fel a sekrestyében található listára, vagy keressék Buzásy Györgyöt (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108). A házasság hete részeként febr. 11-én, vasárnap a reggeli mise keretében tartjuk a jubiláló házasok köszöntését.
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, jan. hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Szeretettel hívjuk ismét azokat a gyerekeket, akik szívesen szolgálnák az Úr Jézust az oltár körül, szeretnének ministránsok lenni. Jelentkezésüket várjuk a sekrestyében.
 • Előre jelezzük, hogy márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével. Várjuk az ifjúságot is!

Képviselő-testületi megerősítő lelkinap – Fehérvárcsurgó, 2024.01.12-13.

Torbágyi plébániánk képviselő-testülete – a testület vezetőjének, Fekete Péternek hívására és szervezésében – jan. 12-13-án lélekerősítő hétvégét töltött együtt önköltséges alapon.

Előre sejtettük, hogy Isten áldása kíséri utunkat, kivétel nélkül valamennyien jelen voltunk, mindenki fontosnak tartotta ezt a találkozást, és a Gondviselő is úgy rendezte, hogy mindannyian eljussunk a fehérvárcsurgói Kaszap István közösségi házba. A délutánt, estét és délelőttöt felölelő lelki program vezetésére testületi elnökünk Ambrózy Tamás móri plébánost kérte fel, akit többen a cursillo lelki mozgalomból már ismertünk, és testületünk tagjaként természetesen velünk volt Bohn István atya is.

Közös együttlétünk nyitásaként, lelki ráhangolódásként mindenki beszámolt arról, hogy mi történt vele az elmúlt időben. Ezt követően Tamás atya felvezető gondolatai, és a Szentírásból vett idézetek az egyéni hitünket, Istenkapcsolatunkat világították meg. Megállapíthattuk, hogy minden tevékenységünk forrása, hogy Isten szeretetből megteremtett minket, a szeretetünk, kapcsolódásunk Hozzá, egymáshoz válasz erre. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. Jó volt átélni, hogy ehhez a forráshoz minden feltétel nélkül bármikor visszamehetünk, csak rajtunk áll, hogyan élünk ezzel a kegyelemmel, Istennél nyitott ajtón kopogtatunk. Annak tudatában gondolhattuk végig az életünk során eddig megélt kegyelmi ajándékokat, hogy Isten előbb szeretett minket, mi csak viszontszeretni tudjuk Őt.

Kisebb körben beszélgetve felidézhettük és újra átélhettük, ki-mikor-hogyan találkozott Isten szeretetével, kegyelmével élete, vagy akár az elmúlt egy év során. Ezt követően a szolgálatainkról elmélkedtünk, amire Jézus hív. Átbeszéltük, kit hogyan hívott a Jóisten az egyházközséget képviselő testületben való szolgálatra. Megállapítottuk, hogy az igazi hivatás Jézustól jön. Fontos mondat volt, hogy elsőnek mindig Krisztus követői legyünk, aztán legyünk Krisztus követei. Létszükséglet, nem elhagyható az egyéni imaélethez, a napi csendes, Istennel töltött időhöz való ragaszkodás, így hallhatjuk meg Isten szavát, hívását. Keressük meg a napirendünkben az imádság idejét és helyét, ahol Isten átölelhet minket szeretetével! Sokakban talált visszhangra az a gondolat, hogy mi, hívők vagyunk az ötödik evangélium, hiszen az emberekhez ma rajtunk keresztül juthat el Isten igéje.

Egyéni hitünk és szolgálatunk átgondolása után közösségi létünkkel, egyházunkkal foglalkoztunk. Jézus közösségre hív minket, és egyházunk vonzással növekszik. A vonzó egyházhoz szükség van az imára, a befelé irányuló önmegerősítésre, a hitben való elmélyülésre, a misszióra és a karitászra. Mindannyian átgondoltuk, mit is kaptunk eddig életünk során egyházunktól, egyházközségünktől. Hosszú volt a lista, amiért hálát adhattunk.

Végül átbeszéltük azokat a területeket, ahol ki-ki úgy érzi, hiánnyal, szükséglettel találkozott az egyházközségben, vagy az egyházban. Mindenki elgondolkodott azon, eddig hol, milyen formában segítette az egyházközséget. Jó volt látni, milyen tevékeny a közösségünk. Áttekintettük azt is, hogy az igényekből megnyíló lehetőségekben melyikünk, hol, miként tudja szolgálni egyházközségünket a továbbiakban. Megbeszéltük azt is, hogy ehhez kinek-kinek milyen segítségre volna szüksége a közösség többi tagjának bevonásával, mik a feltételei az egyház, és a mi plébániai közösségünk hatékony működésének. Igyekeztünk körvonalazni az általunk vágyott, illetve vállalható terveinket. Egy nagy csokor lehetőség bontakozott ki, többek között a fiatalokkal való foglalatosság, felnőtt egyéni és házas lelki programok szervezése, a környezetünkben élők jobb megismerésének igénye. Reméljük az itt elhangzottak visszaköszönnek majd egyházközségünk életében.

Az elmélkedések közti szüneteket imádság és gitárral kísért éneklés tette bensőségesebbé, az együtt elköltött vacsora és reggeli pedig személyesebbé tette az együttlétet, az asztalnál a beszélgetések során, a kötetlen, vidám, nevetős estén megismerhettük egymás olyan vonásait, amelyre a testületi ülések feszített napirendje nem ad lehetőséget. A lelki alkalmat egy fehérvácsurgói vendéglőben töltött ebéddel zártuk jó hangulatban.

A lelki hétvégén megerősödtünk egyéni hitünkben, és a közösségünkbe vetett hitünkben. Láttuk a már megvalósult szép lelki tartalmakat, és csokorba gyűjtöttük azokat a lehetőséget, ahol előre tudunk lépni.

Hálás szívvel köszönjük a szervezőknek ezt a lehetőséget, adja a Jóisten, hogy az itt kapott muníciót a közösség szolgálatába állíthassuk, és gyarapíthassuk Isten országát. Feltöltődve, mosolyogva, annak reményében köszöntünk el egymástól, hogy az Isteni Gondviselés csodálatosan fordít mindent azok javára, akik szeretettel és hűségesen fáradoznak az Ő ügyében.

Dori Gabriella, Ágoston Péter

Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2024. január

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete jan. 10-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Ökumenikus imahét – 2024. január 21-28. Január 22-én 18 órakor a torbágyi református testvérekkel közös ima lesz templomunkban, utána kötetlen beszélgetés és szerény agapé a plébánia közösségi helyiségében. Az agapéra szendvicseket, süteményeket szívesen fogadunk.
 2. Februári liturgikus események Február 2-a elsőpéntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 18 órakor lesz szentmise. Február első hétvégéjén, a szentmiséken Balázs-áldásban részesülhetünk. Február 11-én a reggeli szentmisén, a betegek világnapján az arra rászorulóknak kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Ugyanekkor ünnepeljük a jubiláló házaspárokat is. Február 14-én, hamvazószerdán 18 órakor lesz szentmise. Nagyböjt péntekjein 18 órakor keresztúti ájtatosságokat vezetnek közösségeink.
 3. Kertészeti munkák Február 10-én, szombaton a plébánia kertrendezésére várunk jelentkezőket. A templom előtti füves területen levő, tönkrement fűzfasátrak helyett tartósabb, fémvázra futtatott növényzetből kialakított sátrakat tervezünk.
 4. Közösségek találkozója Február 17-én, szombaton 15 órára várjuk az egyházközség területén működő közösségek tagjait bemutatkozásra, egymás tevékenységének, lelkiségének megismerésére, kapcsolatépítésre. Jó lenne, ha minden közösség képviseltetné magát!
 5. Plébániapince közösségi tér használati díja Egyházközségünk tagjainak lehetősége van családi eseményekre igénybe venni a plébániapince közösségi terét. A használatért óránként 5000 Ft (5 óra felett 4000 Ft/ó) adományt kérünk. Szintén adományt kérünk a rezsiköltségek fedezésére, melynek kiszámítása folyamatban van.
 6. Egyéb megbeszélnivalók A képviselő-testület áttekintette a lezárult és folyamatban levő pályázatokat, és újabb pályázatok lehetőségeit (oltár felújítás folytatása, zarándoklat, plébánia épületben végzendő munkálatok). Az egyházközség tagjai a keddi irodai órákon kívül a plebania@torbagy.hu e-mail címen, illetve bármely képviselőt megszólítva tudnak észrevételeikkel, javaslataikkal kapcsolatba lépni a képviselő-testülettel. A képviselők névsorát a honlapon, és a templomban nyomtatásban is közzétesszük. Javaslatként felmerült a hagyományos kosaras perselyezés visszaállítása, ezt a testület nem támogatta. A képviselő-testület tagjai január 12-13-án közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

Torbágyi Hírek 2024.01.14. Évközi 2. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jan. 16. kedd 18.oo – szentmise
jan. 20. szombat 18.oo – szentmise
jan. 21. vasárnap   8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma, a hónap második hétvégéjén, ismét átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Hétfő este fél 7 – fél 8-ig közösségben imádkozunk plébániánk Szentlélekben való megújulásáért a templomban.
 • Kedd este fél 8 – 9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat felnőtt hittan keretében a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Péntek este 7-11-ig szentségimádást tartunk a templomban. Éljünk a Krisztussal való csendes, személyes találkozás lehetőségével, amely a legjobb térkép számunkra!
 • Szombat délután fél 4-től a plébániapincében a 10-14 éves korosztály számára A Casa Hogar megmentése c. filmet vetítjük. A gyerekmozi után beszélgetünk is. A film egy mexikói árvaház megmentéséről szól egy horgászverseny kapcsán az ott élő gyerekek és gondozó szíve-lelke segítségével.
 • Házszentelésre lehet még jelentkezni a sekrestyében, lelkipásztori munkatársaink vállalták, hogy kérésre házhoz mennek. A házszentelést családi körben is elvégezhetjük a családfő vezetésével, amelyhez a sekrestyéből szenteltvizet, rövid imaszöveget és matricát vihetünk haza.

A következő hetek előzetese:

 • 22-én, hétfő este 6 órakor torbágyi református testvéreinkkel együtt fogunk imádkozni templomunkban a keresztények egységéért az ökumenikus imahét alkalmából, amelyet minden január harmadik hetében tartanak világszerte. A közös imádság után vendégeinkkel szeretetlakomát tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, az agapéra szívesen fogadunk harapnivalót.
 • A házasság hete részeként febr. 11-én, vasárnap a reggeli mise keretében tartjuk a jubiláló házasok köszöntését. Kérjük azokat a házaspárokat, akik 2024-ben ünneplik első vagy 5-tel osztható házassági évfordulójukat, és szeretnék ezen az alkalmon megerősíteni fogadalmukat, január végéig iratkozzanak fel a sekrestyében található listára, vagy keressék Buzásy Györgyöt (buzasy.gyorgy@gmail.com, 30/9342108).
 • Kérjük azokat a jegyeseket, akik ebben az évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, január hónap során jelentkezzenek a plébánián ügyeleti időben vagy a szentmisék után a sekrestyében!
 • Előre jelezzük, hogy márc. 2-án, szombaton nagyböjti lelkinapot tartunk, a tavalyi siker után ismét Nagy Bálint jezsuita atya vezetésével. Várjuk az ifjúságot is!
 • 4 122