június 2024 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2024.06.30. Évközi 13. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

júl. 2. kedd – Sarlós Boldogasszony

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

18.oo szentmise
júl. 5. elsőpéntek 18.oo szentmise
júl. 6. elsőszombat 18.oo szentmise
júl. 7. elsővasárnap   8.45 szentmise

E M L É K E Z T E T Ő :

 • Jún. 30-án, vasárnap 8.45-kor a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk, mert annak búcsúnapja július 2-a, Sarlós Boldogasszony ünnepe. A torbágyi kisbúcsún megemlékezünk Szűz Mária látogatásáról Erzsébetnél. Esős időben a templomba jövünk.
 • Szent Péter és Pál apostolok ünnepéhez kapcsolódóan a perselypénzt péterfillérek néven a Szentatya karitatív céljaira gyűjtjük az egész világon. Köszönjük mindenki támogatását, amellyel az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit segíti!

 

 • Kedden, júl. 2-án még lesz esti szentmise, majd legközelebb szeptemberben tartunk keddi szentmisét.
 • Az elsőcsütörtöki igeliturgia és az elsővasárnapi szentségimádás ezen a héten elmarad. Otthonunkban imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 • Elsőpénteken szentmisében kérjük Jézus Szíve kegyelmeit! Az elsőpénteki gyónási lehetőség, lelki program részletei a szeretetleke.hu oldalon lesznek megtalálhatók. A templom szentségimádásra este 7 – 8 óráig lesz nyitva.
 • Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
 • A vasárnap délelőtti ¼ 12 órai gyerekmisék szeptemberig szünetelnek.
 • Egész nyáron lesznek szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék.
 • Plébániahivatali ügyeletet is biztosítunk egész nyáron. Szünnap esetén a hirdetőtábláról tájékozódhatunk.

               Sarlós Boldogasszony ünnepe

A kereszténység arról az eseményről emlékezik meg, amikor Szűz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta rokonát, az ugyancsak gyermeket (Keresztelő Jánost) váró Erzsébetet. Szűz Mária az angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy Erzsébet nevű előrehaladott korú rokona már hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz napokban szolgálatával segítségére lehessen. (Lk 1: 39-56) Erzsébet Áron családjából való, édesanyja, Eszméria, és Szűz Mária édesanyja Szent Anna, édestestvérek. Mária és Erzsébet tehát anyai ági unokatestvérek voltak. Erzsébetnek és Zakariásnak sokáig nem lehetett gyermeke. Későn született gyermekük Keresztelő János, Jézus előfutára volt. Tanulhatunk a Szűzanyától áldozatos szeretetet; segítsük idősebb társainkat, a gyengélkedőket! Minél nagyobb szeretetet gyakorlunk valaki felé, annál értékesebb lesz az áldozatunk. Szűz Máriának hosszú utat kellett megtennie, mire Erzsébet nénjéhez ért, aki különösen rászorult a szeretetére.

Az ünnep liturgikus neve „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél”, latinul: Visitatio Beatae Mariae Virginis. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificat.

„Lelkem magasztalja az Urat és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.” (Lk 1,46-55)

Az ünnep vonatkozása a rózsafüzérben az örvendetes rózsafüzér második titkának ünnepe.

Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. Ferencesek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. sz. folyamán július 2-án, ami Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő nap. A 14. sz-ban a nyugati egyházszakadás napjaiban az egész egyházra kiterjesztette VI. Orbán pápa, aki a látogató szűzhöz könyörgött, hogy hozzon boldogságot a bajokkal küzdő egyházba, ahogy Zakariás, Erzsébet férjének házába vitt. Az ünnepet a II. Vatikáni Zsinatig július 2-án tartották, 9 nappal Keresztelő Szent János június 24-én ünnepelt születése után, ahogy azt az ősegyházban megszokták, amikor Mária búcsúzik és hazaindul. A II. Vatikáni Zsinat a vizitáció ünnepét áthelyezte május 31-re, mert az ünnep napjának megválasztásába hiba csúszott, a várandósság, a látogatás és a szülés idejének tekintetében. Ez lehet az oka, hogy a 18. sz-ban törölték a hivatalos római naptárból, a világegyház az áthelyezett napon üli meg a vizitációt.

Magyarországon, és még néhány országban azonban napjainkban is hagyománytiszteletből maradt az eredeti dátum, július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. S mivel ez a nap az aratási munkálatok kezdetének ideje, ezért az ünnep jellegzetes magyar népies neve Sarlós Boldogasszony, ami nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel, hanem az aratás kezdetére utal.

Magyarországon a 15. sz-tól vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd a barokk időkben teljesedett ki. Hogy a többi Mária – Boldogasszony ünneptől megkülönböztessük, a Sarlós előnevet kapta. Az elnevezés arra utal, hogy a 18. sz-ban még az asszonyok arattak sarlóval, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét. Ez csak később, a jóval nagyobb fizikai erőt kívánó kasza használatának elterjedésével változott meg. A nép szimbolikus szemlélete vallási értelmezésben összecseng azzal, hogy amit Szűz Mária learat, azt fia összegyűjti, és elválasztja a búzát a konkolytól, azaz ítélkezik az emberek felett. Nem véletlen, hogy Boldogasszonyunk jele a holdsarló (a hold, mint a nőiesség jelképe). Igazi hungarikum, hogy a magyarság az aratás védelmezőjét látja benne, és nem csak az újszövetségi jelenetre emlékezik. Népünk többnyire nem Péter-Pálkor, június 29-én kezdte az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem e Boldogasszony-ünnep másnapján. Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Boldogasszony a szegények, a szükségben szenvedők, a betegségben, fogságban sínylődők pártfogója, a halottak oltalmazója. A várandós édesanyákra is ő vigyáz. E napon sokfelé tartanak templombúcsút. Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Az e napon szedett gyógynövények, gabonafélék szentnek számítottak, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek, ugyanakkor szegényeket istápoltak. E napon csak jelképesen dolgoztak, ünneplő ruhát öltöttek, aratás megkezdése előtt a munkások a templomba mentek, a pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdődött szent rítushoz illő áhítattal, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, napkeleti sarkában kezdték, az első két kévét keresztbe rakták. A kicsi kezdő kéve neve Jézus volt, ezt körbetérdepelve köszönték meg az Úrnak a termést. A Jézuskéve szalmája került karácsonykor a születés asztala alá: Jézusnak Jézussal ágyaztak. Új vetéskor kimorzsolták belőle a szemet, és a vetőmag közé keverték, hogy az elvetett búzán is Isten áldása legyen. Sarlós Boldogasszony napján valami beteljesül, befejeződik az élet, „a búza beérett”. Az életet jelentő kenyérgabona tiszteletéről szól mindez, amely mindmáig tovább él a Krisztus testeként tisztelt szent ostyában.

Torbágyi Hírek 2024.06.23. Évközi 12. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jún. 25. kedd 18.oo szentmise
jún. 29.

Szt. Péter és Pál apostolok

szombat 18.oo szentmise
jún. 30. vasárnap   8.45 szentmise a

temetőkápolnánál

 • Szombaton Szent Péter és Pál apostolok ünnepe lesz. A Magyar Katolikus Egyház jövő hétvégén tartja az ünnephez kapcsolódóan a péterfillérek gyűjtését. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. Felajánlott támogatásunkkal az Egyetemes Egyház leginkább rászorulóit segítjük. Előre köszönjük mindenki nagylelkű támogatását!
 • Jövő vasárnap, jún. 30-án a szentmisét a temetőkápolnánál tartjuk 8.45-kor. A torbágyi kisbúcsú Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődik, aminek napja július 2-a. Esős időben a templomban találkozunk.
 • A vasárnap délelőtti ¼ 12 órai gyerekmisék szeptemberig szünetelnek.
 • Kedd esti szentmisét július és augusztus hónapban nem tartunk, az utolsó keddi mise júl. 2-án lesz.
 • Egész nyáron lesznek szombat esti 6-os és vasárnap reggeli ¾ 9-es szentmisék.
 • Plébániahivatali ügyeletet is biztosítunk egész nyáron. Szünnap esetén a hirdetőtábláról tájékozódhatunk.
 • Ősztől folytatjuk a hétfői imaalkalmakat és a keddi felnőtt hittan foglalkozásait is.

           Templomi közösségünk minden tagjának áldott, pihentető nyarat kívánunk!

 Összefoglaló a képviselő-testület júniusi üléséről

A Torbágy Római Katolikus Plébánia képviselő-testülete június 12-én ülést tartott. A megbeszélésen az alábbi kérdéseket tárgyalták meg:

 1. Templombemutató a Városünnep keretében Biatorbágy Város Önkormányzatától felkérés érkezett, hogy a Városünnep keretében mutassuk be szépen restaurált műemlék templomunkat a testvérvárosok képviselőinek. A bemutató június 22-én, szombaton 9.30-kor kezdődik.
 2. A Sarlós Boldogasszony búcsút június 30-án tartjuk. A ¾9 órai szentmisét a temetőkápolna előtt mutatjuk be, rossz idő esetén a templomban.
 3. A ministráns – ifjúsági mozivetítés sorozat utolsó alkalma 06. 15-én, szombaton 16 órakor lesz, a Szeleburdi vakáció című filmet vetítjük le.
 4. Nyári plébániai ügyelet Bohn István atya nyári elfoglaltságai miatt beosztottuk a kedd délutáni plébániai ügyeletet. Július 23-án nem lesz ügyelet.
 5. Nyári miserend, rendszeres programok nyáron Az utolsó kedd esti szentmise július 2-án lesz. Nyáron nem lesz vasárnap ¼12 órai gyermekmise. Szombaton 18 órakor és vasárnap ¾9 órakor lesznek szentmisék. Az utolsó hétfői ima június 17-én, az utolsó felnőtt hittan június 18-án lesz. Idén nem szervezünk plébániai hittan tábort.
 1. Templombúcsú szeptember 15. vasárnap Megkezdtük a templombúcsúval kapcsolatos feladatok előkészítését.
 2. Felhalmozott bontott sírkövek a temetőben Jelzések érkeztek, hogy a temető területén felhalmozódott bontott sírköveket el kellene távolítani. Bejárást tartunk, tájékozódunk, hogy a kegyeleti szempontok figyelembevételével hogyan lehetne megtartani, hasznosítani az arra alkalmas sírköveket, illetve elszállíttatni a használhatatlanokat.
 3. Egyéb megbeszélnivalók Köszönőlevelet fogalmazunk az egyházfenntartási hozzájárulást fizetőknek. A templom- és plébániaépület épületbiztosításaira az értéknövekedést is beszámítva új szerződéseket tervezünk kötni. Megtárgyaltuk az óvodai hitoktatás problémáit. Szeptember 8-án, vasárnap lesz a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak elsőáldozása. Ősszel egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk Pannonhalmára.

Péterfillér-gyűjtés

A Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. Ferenc pápához örömmel társulunk ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal. A hívek a Szentatyának felajánlott támogatással segíthetik az Egyetemes Egyház sokféle igényét és a leginkább rászorulókat. Segítjük a Szentatya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját.

A Vatikáni Államtitkárság köszönetét fejezte ki a 2023-as év gyűjtésének eredményéért, amikor is a székesfehérvári egyházmegye 7.172.000 Ft péterfillért bocsátott az Apostoli Szentszék rendelkezésére.

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a VIII. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban egyaránt. Noha a reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a XIX. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés, több évtizedes kényszerű szünet után. MKPK Sajtószolgálat

Szolidaritásunk az egész Földet átöleli

Az országos gyűjtés összegét a püspöki konferencia Rómába továbbítja. Ma már kevesen tudják, pontosan mik is ezek a “fillérek”.

Péter természetesen a pápát, a pápaságot jelenti, s a “péterfillér” a középkorban az egyházi adó egyik fajtája volt, amelyet több országban, köztünk hazánkban is évszázadokon át minden házra kivetettek.

Ez az adó nem a helyi egyház céljait szolgálta, hanem az egyház központjának, Rómának a működési költségeit fedezte, mivel 1870-ben a pápaságot az egységessé váló olasz állam megfosztotta hagyományos bevételi forrásaitól, a pápák a Vatikán önkéntes foglyai lettek. Ebben az 1929-ig tartó korszakban a “péterfillérek”, vagyis a világegyház híveinek önkéntes adományai különös jelentőséggel bírtak, hiszen ez maradt a Szentszék egyedüli bevételi forrása.

Ma már hívek nagylelkű adományai és a világ szinte valamennyi helyi egyházában évente megtartott Péter-Pál napi gyűjtések immár kizárólag a Szentatya karitatív céljait szolgálják.

A “péterfillérek” sorsáról a pápa személyesen rendelkezik. “Ne higgyük, hogy irigylésre méltó helyzetben van őszentsége, mikor döntést kell hoznia – mondta Rostás Sándor verbita szerzetes, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója. – Hiszen oly sok helye lenne az adományoknak. Annyi rászoruló él a világon, és viszonylag oly csekély ez az összeg.”

A magyar “péterfillér” gyűjtés és missziós vasárnapi gyűjtés régi múltra tekint vissza, de történetük különbözően alakult a kommunizmus évtizedei alatt. Mivel a forint nem volt konvertibilis, másrészt mert állami tiltás miatt nem is lehetett volna semmilyen formában külföldre juttatni a gyűjtések összegét, XII. Piusz pápa az ötvenes évek elejétől engedélyezte a “péterfillérek” gyűjtésének szüneteltetését. Csak a kilencvenes évek elején nyílt rá újra lehetőség, és amióta konvertibilissé vált valutánk, továbbítása is akadálymentes.

A missziós vasárnapi gyűjtések azonban sohasem szüneteltek, csak nem lehetett eredeti céljára, a világmisszió támogatására felhasználni. A nyolcvanas évek közepétől ezt úgy hidalták át a püspökök, hogy kötszert és más gyógyászati segédeszközt vásároltak a befolyt összegért, és azt továbbították Teréz anya kalkuttai szegényeinek.

A “péterfillér”-gyűjtés eredményéről az egyházmegyei körlevelek is tájékoztatnak.

Angelo Sodano bíboros a pápa köszönetét levélben valamennyi püspöknek tolmácsolta: “A hívek nagylelkűségükkel nemcsak azt fejezik ki, hogy töretlen hűségben állnak Szent Péter utódja mellett, hanem annak is jelét adják, hogy a katolikus egyház egészében értékes helyet foglalnak el, és szolidaritásuk az egész Földet átöleli.”

Forrás: Új Ember – Szerdahelyi Csongor

 

 

Torbágyi Hírek 2024.06.16. Évközi 11. vasárnap

Jövő heti miserendünk:

jún. 18. kedd 18.oo szentmise
jún. 22. szombat 18.oo szentmise
jún. 23. vasárnap   8.45 szentmise
 • Biatorbágy Város Önkormányzata múlt pénteken, a város pedagógusnapi ünnepségén “Török Henrik Pedagógus Díj” kitüntetést adományozott Gál Editnek, aki a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium alapításától kezdve 10 éven keresztül az intézmény igazgató asszonya volt, jelenleg főigazgató-helyettese. Szeretettel gratulálunk!
 • Hétfőn, jún. 17-én este fél 7 – fél 8-ig a nyári szünet előtt utoljára imádkozunk plébániánk közösségének Szentlélekben való megújulásáért a templomban. Legközelebb szeptemberben tartunk hétfői imaalkalmat.
 • Kedden, jún. 18-án este fél 8 – 9-ig tartjuk evangéliumról szóló felnőtt hittan tanulmányaink idei tanévi utolsó foglalkozását a plébánián, amelyet szeptemberben folytatunk.
 • Pénteken, jún. 21-én 16 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola és Gimnázium osztályosainak ballagási hálaadó szentmiséje lesz templomunkban. Jún. 24-én, hétfőn 17 órakor az iskola 5 – 9. évfolyamának, jún. 25-én, kedden 16 órakor az 1 – 4. osztályoknak tartunk Te Deum tanévzáró hálaadó szentmisét.
 • Szombaton, jún. 22-én délelőtt 9.30-tól a Városünnep keretén belül templomunk belső terének bemutatása történik a testvérvárosi delegációk részére.
 • Gyerekmisét legközelebb szeptemberben tartunk, a nyári szünet idejében nem lesznek.
 • Részben módosul a szentségimádás heti rendje templomunkban: péntekenként este 7-11 óráig nyitva áll, elsőpéntekeken a lelki program keretében este 7-8-ig van szentségimádás. A vasárnap esti lehetőség megszűnik, elsővasárnaponként jöhetünk délután 3 órára.

 

Szentségimádás a templomban: péntek 19.oo-23.oo, elsőpéntekenként 19.oo-20.oo, elsővasárnapokon 15.oo
Plébániai ügyintézés: kedd 16.oo-17.3o telefon: 23/311411, 23/336oo5  e-mail: plebania@torbagy.hu 
web: www.torbagy.hu facebook oldal: Torbágyi Szűz Mária neve Plébánia
Temetői ügyintézés: személyesen kedd 15.3o-16.3o, máskor sürgős esetben 2o/383896o
A torbágyi plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005
A torbágyi „Ohmüllner Márton Alapítvány” számlaszáma: KH Bank 10403208-50526776-90661004, adószáma: 18708394-1-13

 

 • 4 122