március 2020 hónap bejegyzései

Torbágyi Hírek 2020.03.29. Nagyböjt 5. vasárnapja

Kedves Testvérek!

A tavaszi óraátállítás ellenére a templomból elkésni most nem tudunk, és online szentmise számos órában követhető a televízió és az internet segítségével, azért néhány szempont az online szentmiséhez is megszívlelendő:

 • Az online szentmisén is úgy vegyünk részt, mintha a templomban volnánk. Felöltözni, ahogy a vasárnapi szentmisére szoktunk menni.
 • Érdemes fehér terítőt tenni az asztalra, gyertyát gyújtani.
 • A szentmisébe való bekapcsolódás előtt szánjunk rá legalább 2-3 percet, hogy lelkileg felkészüljünk, lecsendesedjünk.
 • Mondjuk a szentmise válaszait! Álljunk, üljünk, térdeljünk le a mise megfelelő részeinél.
 • Ne járkáljunk ide-oda a lakásban más ügyeket intézni a szentmise alatt.
 • A szentmise végeztével is hagyjunk magunknak 2-3 percet, mielőtt más teendőkbe fogunk bele.

 

Torbágyi Hírek 2020.03.22. Nagyböjt 4. vasárnapja

 

A nyilvános szentmisék

és a templomi liturgikus események

(keresztút, szentségimádás, imacsoportok találkozása, nagyböjti triduum),

valamint a plébániai programok és összejövetelek

határozatlan ideig szünetelnek.

 

 • A pálos rendtörténeti vándorkiállítást a szervezők már lemondták.
 • Szerdán, márc. 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, Jézus fogantatásának ünnepe lesz.
 • Jövő vasárnapra, márc. 29-ére virradóra állítjuk át az órákat nyári időszámításra.
 • Miseközvetítéseket számos helyen elérhetünk, melyek során lelki áldozást végezhetünk.

LELKI ÁLDOZÁS

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz, az lelki áldozást sem tud végezni.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

 • Szentgyónással kapcsolatban fontos leszögezni, hogy azt telefonon vagy online nem lehet végezni.

Bíboros úr azt kérte a papságtól, hogy a tökéletes bánat felindítását javasolják és szorgalmazzák.

A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA

A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről mindig alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a bűnt kerülni akarjuk. Rendes körülmények között az egyházban a súlyos bűnök megbocsátása csakis a gyónás szentségében lehetséges. Olyan helyzetekben, amikor súlyos indok áll fenn, és a gyónási alkalom hiányzik, fölindíthatjuk magunkban a tökéletes bánatot (lat. contritio perfecta), s Isten bocsánatát így is elnyerhetjük. Azonban egy ilyen tökéletes bánat fölindítása magában kell, hogy foglalja a mielőbbi gyónás szándékát. (Vö. CIC 916. kán.)

Ima a tökéletes bánat fölindításához:

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

 • Imádkozzunk a járvány érintettjeiért! Erdő Péter bíboros úr imája:

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.

Torbágyi Hírek 2020.03.15. Nagyböjt 3. vasárnapja

márc. 17. kedd 18.oo – szentmise
márc. 20. péntek 18.oo – keresztút
márc. 21. szombat 18.oo – szentmise
márc. 22. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

               

Kedves Testvérek!

A templomból nyomtatásban elvihető, korábban kihelyezésre került alább olvasható hírek érvényessége folyamatosan változik a koronavírus terjedésének lassítása érdekében hozott döntések miatt. Kérjük, hívjuk fel egymás figyelmét a változásokra!

Püspöki körlevél szerint a járványveszély ideje alatt nem követ el bűnt, aki óvatosságból vagy felebarátja iránt érzett felelősségből nem vesz részt szentmisén.

Templomzárat Magyarországon még nem rendeltek el, de felelős és körültekintő magatartásra buzdítják a híveket, választhatjuk az online és televíziós miseközvetítéseket. Az idősebb korosztály számára kifejezetten nagy kockázatot jelentenek ezek a beltéri közösségi találkozások, a kisgyermekek pedig nem tudnak elővigyázatosak lenni.

Otthonainkban imádkozva is egy közösséghez tartozunk! A meghirdetett események megvalósulása a járvány helyzetétől függ majd.

A perselyezés a mise végére kerül.

 

 • A koronavírus terjedésének elkerülése érdekében továbbra is betartjuk a múlt héten életbe léptetett intézkedéseket. A szentmiséken a kézfogást és a nyelvre áldoztatást elhagyjuk és kézbe áldoztatunk, a szenteltvíztartók használatát mellőzzük. További rendelkezésig a szentmiséket és az egyéb alkalmakat megtartjuk. Kérjük Testvéreinket, figyeljék elektronikus postaládájukat, a torbagy.hu honlapot vagy a plébánia facebook csoportját! A változásokat a hirdetőtáblára is kifüggesztjük.
 • A Püspöki Konferencia körlevele alapján a Katolikus Karitász nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtése ma kezdődik és jövő vasárnapig A templomunkban leadott tartós élelmiszerfélékkel a helyi rászorulókat segítjük. Kérjük, hozzuk el a szentmisékre felajánlásainkat! Örülnénk étolaj, cukor, rizs, tészta, kekszféle, csokoládé, édesség, kávé, tea, konzerv adománynak. A torbágyi karitász és a rászorulók nevében hálásan köszönjük!
 • Hétfőn ismét imádkozunk közösségünkért, este fél 7 – fél 8-ig találkozunk a templomban.
 • Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk, most pénteken az egyházközség közösségei közül az anyaima csoport vezeti a keresztutat.
 • Ne feledkezzünk meg nagyböjt péntekjein a hústilalomról, a 40 napos böjti időben kerüljük a zajos mulatozást, és igyekezzünk elvégezni húsvéti szentgyónásunkat és szentáldozásunkat! Minden szombaton este fél 6-tól gyóntatás van templomunkban.
 • Március 27-28-29-én, péntek-szombat-vasárnap tartjuk nagyböjti lelkigyakorlatunkat a templomban.
 • 27-én, péntek este a keresztút után ½ 7-től tart elmélkedést Bodor György zugligeti plébános atya, a szentségimádás aznap este 9-11-ig tart. 28-án, szombaton az esti szentmise keretében Dr. Pákozdi István egyetemi lelkész atya, 29-én, vasárnap a reggeli szentmisén Nagy Bálint jezsuita atya mondanak szentbeszédeket.
 • A húsvéti virágdíszítéshez kérjük Testvéreink anyagi segítségét. A hozzájárulásokat a bejáratoknál a gyűjtődobozokba helyezhetjük el. Köszönjük!
 • Múlt héten megkezdtük az ötéves ciklusát záró képviselő-testület megújítására a jelöltállítást. A bejáratoknál található ívekre írhatjuk fel még 3 héten át az általunk javasolt személyek neveit, amennyiben ők is tudnak róla és vállalnák a megbízatást. Egyházközségünk létszámának függvényében az ajánláshoz igazodva kb. 28 fő jelölésére lenne szükség. A jelöltlista kifüggesztve és on-line megtekinthető lesz. A szavazásra az április 18-19-i hétvégén, a szombat esti és a két vasárnapi szentmise után lesz lehetőség.

 

 

Torbágyi Hírek 2020.03.08. Nagyböjt 2. vasárnapja

márc. 10. kedd 18.oo – szentmise
márc. 13. péntek 18.oo – keresztút
márc. 14. szombat 18.oo – szentmise
márc. 15. vasárnap  8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

 • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
 • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló beszélgetésünket a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Nagyböjt péntekjein este 6 órakor keresztúti ájtatosságot tartunk, most pénteken közösségünk szkólája fogja vezetni a keresztutat.
 • Szombatonként este fél 6-tól gyóntatás van templomunkban, igyekezzünk minél előbb elvégezni nagyböjti szentgyónásunkat!
 • Március 15. vasárnap és 22. vasárnap között a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtéssel helyi rászorulókat segíthetünk. A régi hagyomány szerint hozzuk el a böjtöléssel megtakarított javakat a templomba! Tartós élelmiszerféléket, konzerveket várunk. Adományainkat a karitász munkatársai húsvét előtt szétosztják a rászorulóknak.
 • A múlt héten hirdetett pálos rendtörténeti vándorkiállításra várjuk további segítő résztvevők jelentkezését. A busz márc. 23-26. között tartózkodik Biatorbágyon. Feliratkozni a sekrestyében található táblázaton lehet.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csütörtökön bejelentett rendelkezése értelmében a COVID-19-járvány Magyarországra való betörése után a következő óvintézkedéseket léptetjük életbe a megelőzés érdekében: a szentmiséken a kézfogást elhagyjuk, a nyelvre áldoztatás helyett a kézbe áldoztatást tesszük általánossá, a szenteltvíztartókat kiürítettük, azok használatát mellőzzük. Kérjük a Testvérek szíves megértését!
 • A jelenlegi képviselő-testület megbízatása ebben az évben lejár. A plébánia hívei választják az új testületet az alábbi módon. A következő 4 hétben személyeket jelölhetnek az új képviselő-testületbe. Egyházközségünk létszáma alapján 12 fő a választható tagok létszáma. Az ajánlás szerint a jelöltek száma ennek legalább a kétszerese legyen. Olyan személyek jelölését kérjük, akik előzetesen hozzájárultak jelülésükhöz, és tisztában vannak vele, hogy milyen feladatot vállalnak. A jelölő ívre felírhatjuk a képviselő-testületi tagnak javasolt személy nevét, elérhetőségét, valamint a jelölő személy nevét, elérhetőségét. A jelöltlista kifüggesztve és on-line megtekinthető lesz. A szavazásra az április 18-19-i hétvégén, a szombat esti és a két vasárnapi szentmise után lesz lehetőség.

 

 • 4 095