Torbágyi Hírek 2023.05.14. Húsvét 6. vasárnapja

máj. 16. kedd 18.oo – szentmise
máj. 20. szombat 18.oo – szentmise
máj. 21. vasárnap

Urunk mennybemenetele

 8.45 – szentmise

11.15 – szentmise

  • Ezen a hétvégén a perselypénzt egyházmegyénk javára gyűjtjük, a bevételt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház felújítására fordítják.
  • Ma átadhatjuk adományainkat kárpátaljai testvéreink javára.
  • Kedd este fél 8-9-ig folytatjuk az evangéliumról szóló tanulmányainkat a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
  • A héten áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz, 40 nappal húsvét után. Az egyház jövő vasárnap ünnepli.
  • Jövő szombaton, 21-én délelőtt 11 órakor a Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola 23 tanulójának elsőáldozása lesz. Imádkozzunk a gyermekekért, akik először veszik magukhoz az oltáriszentséget, továbbá családjaikért, a Jóisten kegyelméért!
  • Meghívást kaptunk biai testvéreinktől jövő vasárnapra, 21-e délután 5 órára a Szent Anna templomba húsvéti koncertre, ahova szeretettel várnak bennünket, valamint az azt követő agapéra is. A Szent Anna templom egyesített kórusát Szalai Péter kántor vezényli.
  • Érdeklődés hiányában templomunkban elmarad az előző két évben már megvalósult pünkösdi imakilenced lelkigyakorlata. A közös imádságra csak néhányan jelentkeztek. Bízunk benne, hogy készülhetünk még közösen pünkösd ünnepére. Idén egyénileg hangolódjunk imádsággal és elmélkedéssel, hogy méltó módon tudjuk befogadni a Szentlélek eljövetelét!
  • Aki még nem végezte el a húsvéti időben szentgyónását és szentáldozását, törekedjék, hogy pünkösdig megtegye! Szombatonként fél 6-tól van gyóntatás templomunkban.

Áldozócsütörtök – Krisztus mennybemenetelének ünnepe (Ascensio Domini)

Mennybemenetel, áldozócsütörtök, áldozónap. Az egyik legrégibb ünnep, az őskeresztények a IV. sz-ig pünkösdkor ünnepelték a Szentlélek eljövetelével együtt, utána került át a Bibliából ismert húsvét (nagyszombat) utáni 40. napra, ami egyben a húsvét utáni hatodik csütörtök. Mivel a húsvét mozgó ünnep, áldozócsütörtök időpontja is minden évben más. A nyugati kereszténységben a legkorábbi lehetséges dátum április 30., a legkésőbbi június 3. A katolikus tradícióban 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt, innen ered a különös csengésű áldozócsütörtök név, amely más nyelvekben nem jelenik meg. Ma áldozócsütörtököt a katolikusok a rákövetkező vasárnap ünneplik, a reformátusok továbbra is a napján istentisztelettel.

A XII. sz-tól Európa-szerte elterjedt az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon az áldozócsütörtöki misén Krisztus szobrát kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig, mintegy eljátszva ezzel az ünnep jelentését. Sok helyen kenyérszentelést tartottak ezen a napon, és gyakoriak voltak az áldozócsütörtöki búcsúk is.

Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében.

Márk evangéliuma: „Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (16,19-20)

Lukács evangéliuma: „Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.” (24,50-51)

Apostolok Cselekedetei: „Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.” (1,9-11) Itt jelenik meg pár sorral korábban a mennybemenetel időpontját megjelölő mondat is: „Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról”.

A keresztény hagyomány szerint Krisztus mennybemenetelével ószövetségi próféciák teljesültek. A Zsoltárok könyvében két szakasz jövendölte meg előre a történteket.

„Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.” (68,19)

„Azt mondta az Úr az én Uramnak: „Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul!” „Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból: uralkodj ellenségeid közepette!” (110,1-2)

Juhász Gyula verse a húsvétot követő ünnepi időszakról:

Föltámadás után

Negyven napig még a földön maradt

És nézte az elmúló tájakat.

És mondta: Ez Jordán, ez Golgota.

Itt verejték volt és emitt csoda.

És nézte, hogy a játszó gyermekek

Homokba írnak nagy kereszteket.

És nézte, hogy a sírján csöndesen

Megnő a fű és borostyán terem.

Aztán megállt a Tábor tetején.

Oly könnyű volt a szíve, mint a fény.

Mint pelyhet, érezte az életet

És derűsen és némán mennybe ment.

  • 3 705